شناسه خبر : 350 |

در سردشت بشاگرد

۱۳بهمن۹۶ ساعت ۷:۰۰ از کمیتہ امداد امام خمینی(ره)تا کوهستان پارک شهر سردشت

۱۳بهمن۹۶ ساعت ۷:۰۰ از کمیتہ امداد امام خمینی(ره)تا کوهستان پارک شهر سردشت

ارسال نظر