شناسه خبر : 498 |

علی خدیور در مسابقات دوومیدانی داخل سالن کاپ استانبول در ترکیه موفق شد در دوی ٤٠٠ متر با ثبت زمان ٤٦:٩٥ثانیه رکورد ملی کشورمان را که با ٤٧:٠٢ثانیه در اختیار خودش بود بهبود ببخشد

علی خدیور در مسابقات دوومیدانی داخل سالن کاپ استانبول در ترکیه موفق شد در دوی ٤٠٠ متر با ثبت زمان ٤٦:٩٥ثانیه رکورد ملی کشورمان را که با ٤٧:٠٢ثانیه در اختیار خودش بود بهبود ببخشد

ارسال نظر