شناسه خبر : 562 |

نمایی از دریاچه سد استقلال میناب و مشهود بودن بحران آب و خشکسالی در استان هرمزگان

نمایی از دریاچه سد استقلال میناب و مشهود بودن بحران آب و خشکسالی در استان هرمزگان

ارسال نظر